Kamerový systém

INFORMACE O KAMEROVÉM SYSTÉMU

 

ČÁST I

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PROVOZOVATEL KAMEROVÉHO SYSTÉMU)

Kamerový systém provozuje a správcem osobních údajů je:
CREAM Real Estate s.r.o., se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 277 90 380 (dále jen „společnost CREAM Re“).

Kontakty:
-  pro písemnou komunikaci adresa sídla nebo adresa: CREAM Real Estate, s.r.o. Vavrečkova 5657, 760 01 Zlín
-  pro elektronickou komunikaci: e-mail: gdpr@creamre.cz, datová schránka: 5wi85ki;
-  pro telefonickou komunikaci: tel. 573776776. 

S Vašimi žádostmi, výzvami, podněty nebo právy v souvislosti se záznamy pořízenými prostřednictvím kamerového systému provozovaného společností CREAM Re, se můžete obracet též na společnost CREAM SICAV, a.s., IČO 28545320, se sídlem Nuselská 262/34, 140 00, Praha 4, sp. zn. B 15122 vedená Městským soudem v Praze (dále jen “společnost CREAM“), která je na základě smlouvy mezi společnými správci osobních údajů uzavřené mezi účastníky, jejichž seznam naleznete zde, společným správcem určeným pro plněním povinností v oblasti ochrany osobních údajů vůči subjektům osobních údajů za všechny účastníky předtím citované smlouvy. 

Kontakty na Společnost CREAM jsou následující:
-   písemně na adresu sídla: CREAM SICAV, a.s., Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 nebo na adresu: CREAM SICAV, a.s., Vavrečkova 5657,  760 01 Zlín
-  prostřednictvím elektronické pošty zasílané na adresu: info@creamfond.cz nebo do datové schrán-ky: i9jfx54
-  telefonicky na čísle 573 776 300.

 

ČÁST II

DRUH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL JEJICH ZPRACOVÁNÍ 

A) Druh osobních údajů 
Osobními údaji, které společnost CREAM Re v tomto případě zpracovává, jsou obrazové (popř.  zvukové záznamy) Vašich osob pořízené v prostorech snímaných kamerami v rámci kamerového systému, jenž společnost CREAM Re provozuje (dále „kamerový systém“).

B) Účel zpracování osobních údajů 
Společnost CREAM Re kamerový systém provozuje a Vaše obrazové (popř. zvukové záznamy) pořizuje a zpracovává zejména za účelem:

a) ochrany životů a zdraví osob pohybujících se v prostorech, v nichž je kamerový systém provozován,

b) ochrany majetku společnosti CREAM Re a ostatních společných správců, nájemců a uživatelů nemovitostí, v nichž je kamerový systém provozován, návštěvníků předtím uvedených nemovitostí, a to před krádežemi, vandalismem a jinými formami protiprávního jednání, a k případnému uplatnění nároků vůči osobám, kterého se takového protiprávního jednání dopustily, popř. k uplatnění nároků vůči jiným osobám (např. nároky vůči pojišťovnám na pojistná plnění).

 Předmětem zpracování jsou údaje z kamerového systému, přičemž zpracování těchto údajů  spočívá v záznamu pořizovaných záběrů, které budou v případě potřeby (dané účelem zpracování) využity k identifikaci osoby v souvislosti s některou z forem jednání uvedených výše. Rozsah zpracovávaných osobních údajů bude spočívat pouze v zaznamenání fyzických osob na určitých přesně stanovených místech. Společnost CREAM Re nebude zpracovávat osobní údaje týkající se adresných ani identifikačních údajů, ani citlivé nebo popisné údaje, ledaže by tak činila v souvislosti s následným uplatňováním nároků vůči osobám, které se k její škodě nebo újmě dopustily protiprávního jednání.

 Právním důvodem ke zpracování osobních údajů ve formě vizuálních (popř. zvukových) záznamů Vašich osob je oprávněný zájem společnosti CREAM Re nebo ostatních společných správců popř. jiných třetích osob.

 

ČÁST III

POPIS KAMEROVÉHO SYSTÉMU, UCHOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

A) Prostory snímané kamerami v rámci kamerového systému 
Společnost CREAM Re snímá vnitřní prostory v objektech a venkovní prostranství tak, jak je uvedeno v příloze tohoto sdělení. Na snímání prostor prostřednictvím kamerovým systémem společnost CREAM Re upozorňuje viditelně umístěnými piktogramy v dotčených prostorech, informací u vstupů či vjezdů do budov nebo na venkovních prostranství (např. venkovní parkoviště, nakládací rampy apod.).

 B) Stručný popis kamerového systému 

Režim kamer
Záznam kamer je nepřetržitý, tj. v režimu 24/7.
Jedná se o prostý záznam bez využití analytiky typu softwarového porovnání biometrických údajů apod.

Technická, technologická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů
- Šifrovaná uložiště dat a fyzické zabezpečení úložišť dat
- Zabezpečené komunikační spojení mezi kamerami a záznamovými zařízeními
- Řízení přístupu k datům
- Školení oprávněných osob
- Vedení předávacích protokolů třetím osobám

 C) Doba uchování záznamů, předávání záznamů 

Společnost CREAM Re osobní údaje zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která činí 7 (sedm) dní. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, ledaže by se jednalo o případy, kdy je zapotřebí jejich další uchování k uplatnění práv a nároků vůči osobám, které se dopustili protiprávního jednání, popř. k prokázání jiných skutečností, jestliže je společnost CREAM Re nebo kterýkoliv jiný společný správce mají k vymožení svých nároků nebo práv prokázat.

 Společnost CREAM Re osobní údaje ve formě obrazových záznamů může nebo musí poskytnout následujícím třetím osobám:

a) zpracovatelům, které pro společnost CREAM Re provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy,
b) orgánům veřejné moci v případech, kdy je společnost CREAM povinná k předání takových osobních údajů ze zákona nebo na základě zákona,
c) dalším osobám, je-li to nutné pro ochranu práv společnosti CREAM nebo ostatních společných správců, a to např. pojišťovnám, soudům, orgánům činným v trestním řízení, jiným orgánů veřejné moci; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytně nutné pro úspěšné uplatnění nároku.

 

ČÁST IV

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Pokud Společnost CREAM Re zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo na osobní údaje, které se Vás týkají, nahlížet. Současně máte právo na kopii zpracovávaných údajů s tím, že pokud uvedené právo hodláte uplatnit, můžete se obrátit na Společnost CREAM Re nebo společnost CREAM SICAV, a.s. tak, jak je uvedeno v Části I „SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PROVOZOVATEL KAMEROVÉHO SYSTÉMU)“, a to i v případě ostatních společných správců.

 Dalšími právy, která Vám jako subjektu údajů svědčí, jsou:

a) právo na opravu informací, s nímž je spojena povinnost správce opravit bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají,
b) právo na omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, což máte v případě, že
- popřete přesnost osobních údajů, a to na dobu nutnou k ověření přesnosti,
- Společnost CREAM Re osobní údaje zpracovává protiprávně,
- Společnost CREAM Re osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
- vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to v souladu s článkem 21 odst. 1 Nařízení GDPR

c) právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, což máte v případě, že
- Společnost CREAM Re nadále nepotřebuje Vaše osobní údaje zpracovávat,
- jste úspěšně vznesli námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 odst. 1 Nařízení GDPR,
- došlo k protiprávnímu zpracování Vašich osobních údajů,
- odvolali jste souhlas s používáním Vašich osobních údajů, a to v případě, jestliže Váš souhlas byl důvodem ke zpracování osobních údajů

d) právo na přenositelnost osobních údajů, které Vás opravňuje k tomu, abyste požádali o předání Vašich osobních údajů elektronickou cestou ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Vám samotným, popř. jinému správci, budou-li současně splněny další podmínky vyplývající z článku 20 Nařízení GDPR

e) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika,
tel:  +420 234 665 111, fax  +420 234 665 444,
e-mail: posta@uoou.cz, web: http://www.uoou.cz/ 

 

CREAM Real Estate s.r.o.

Objekty a venkovní prostory monitorované kamerovým systémem provozovaným společností  CREAM Real Estate s.r.o., se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 277 90 380 

třída Tomáše Bati 5658, Zlín (budova č. 103, areál Svit, Zlín)
- vchod do budovy
- nákladní rampy
- parkovací plochy okolo budovy + závory

Heršpická 800/6, Brno
- parkovací plochy okolo budovy
- vnitřní zastřešené parkovací plochy
- závora při vjezdu do areálu 

Vavrečkova 5657, Zlín (budova č. 34, areál Svit, Zlín)
- vchod do budovy
- recepce
- parkovací plocha před vchodem
- nákladní rampy
- střecha
- společné chodby
- parkovací plochy okolo budovy, včetně parkovacích ploch bývalých budov č. 24 – 25 - 26

Šedesátá 7015, 760 01 Zlín (budova č. 64/1, areál Svit) a Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín (areál Svit, Zlín, budova č. 64/2).
- parkovací plochy mezi budovami a okolo budov
- nákladní rampy
- vnitroblok
- vchody do budov
- recepce
- společné chodby v místech, kde jsou umístěny schodiště, výtahy nebo uníkové východy 

J. A. Bati 5648, 76001 Zlín (areál Svit, budova č. 32)
- vchody do budovy
- vjezd do podzemní garáže
- prostory pro ukládání odpadu
- prostory podzemní garáže
- nákladní rampy
- recepce
- společné chodby v místech, kde jsou umístěny schodiště, výtahy nebo uníkové východy
- vstup do sálů ve 3. NP
- střecha
- parkovací plochy okolo budovy
- serverovna

 Palackého 592, 779 00 Olomouc
- vnitrotroblok
- parkoviště ve vnitrobloku

 30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava
- vnitrotroblok
- vnitřní chodba (vchod od nákladní rampy) 

Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
- vchod do budovy
- recepce
- vchod + vstupní schodiště
- ochoz budovy
- parkovací plochy okolo budovy
- boční vchod
- zadní vjezd

 Okružní 4701, 760 05 Zlín
- vjezd do podzemní garáže
- vnitřní pasáže
- ochozy okolo budovy
- venkovní schodiště
- venkovní zastřešené plochy 

Pozemek parc. č. 1119/27 v k.ú. Zlín
- parkoviště na tomto pozemku včetně závory